DECRET 09/20. Barcelona, 4 de maig de 2020.

Davant les noves mesures acordades pel Govern d’Espanya, i tot seguint les disposicions proposades per la Comissió Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola amb data 29 d’abril de 2020, a l’Arxidiòcesi de Barcelona ES DISPOSEN les següents mesures que regiran a partir del dia que s’indiqui en el moment en el qual s’iniciï cada fase d’aplicació per al retorn progressiu al culte públic:

 1. Fases d’aplicació

  Les dates d’inici de les quals depenen de les disposicions de les autoritats civils competents.

Fase 0 (a partir d’avui 4 de maig de 2020): Es manté la situació actual de culte sense poble. Atenció religiosa personalitzada posant atenció especial als que han perdut els éssers estimats. Les esglésies que hagin d’iniciar el culte públic es prepararan convenientment per aplicar en les fases següents les disposicions contingudes en aquest decret.

Fase 1: Es permet l’assistència grupal, però no massiva, als temples sense superar el terç de l’aforament, amb eucaristies dominicals i diàries. S’aconsella prioritzar les celebracions d’acompanyament a les famílies en el seu dol.

Fase 2: Restabliment dels serveis ordinaris i grupals de l’acció pastoral amb els criteris organitzatius i sanitaris -meitat de l’aforament, higiene, distància- i mesures que es refereixen a continuació.

Fase 3: Vida pastoral ordinària que tingui en compte les mesures necessàries fins que hi hagi una solució mèdica a la malaltia.

 1. Disposicions de caràcter general

2.1. Com a acte de caritat envers tots els germans, especialment els més vulnerables, caldrà tenir present que no ha desaparegut el perill de contagi ni la ciència mèdica ha trobat encara un remei segur, per la qual cosa aquestes mesures de prudència seran sempre complementades per aquelles que siguin necessàries segons la prudència, la responsabilitat i la prevenció dels rectors de parròquies i d’esglésies.

2.2. Mentre sigui necessari, queda prorrogada la dispensa del precepte dominical, convidant a la lectura de la Paraula de Déu i la pregària a les llars, podent beneficiar-se de la retransmissió a través dels mitjans de comunicació social i telemàtics per a qui no pugui anar al temple. És recomanable que els ancians, malalts o en situació de risc no surtin del seu domicili per anar al temple.

2.3. S’estableix l’aforament màxim dels temples (1/3 en la primera fase, i 1/2 en la segona), tot respectant la distància de seguretat que determinin les autoritats sanitàries competents.

2.4. En les eucaristies dominicals, allà on sigui necessari i possible, els rectors procuraran augmentar el nombre de celebracions si preveuen major afluència de fidels, per tal d’evitar una ocupació dels temples major que la permesa.

2.5. Els fidels faran ús de mascareta amb caràcter general per a entrar al temple i durant tot el temps de la seva permanència, llevat de cas de necessitat.

2.6. Les piles d’aigua beneïda continuaran buides.

2.7. Cal no tocar les imatges sagrades per a la veneració.

2.8. Les portes de les esglésies es mantindran obertes a l’entrada i sortida de les celebracions per evitar tocar manilles o poms.

 1. A l’entrada de la celebració

3.1. Els rectors prendran les mesures adients per organitzar, amb persones responsables, l’obertura i el tancament de les portes d’entrada al temple, la distribució dels fidels dins l’església, l’accés i acostament dels fidels al moment de la comunió, i la sortida ordenada i esglaonada de l’església en finalitzar la celebració, tot respectant sempre les distàncies de seguretat.

3.2. A l’entrada i sortida de l’església s’oferirà gel hidroalcohòlic o algun desinfectant similar, per tal que els fidels en facin ús.

 1. Durant la celebració litúrgica

4.1. No podran actuar cors a l’església, però es mantindrà un sol cantor (o un grup reduït) i algun instrument. No hi haurà full de cants ni es distribuiran plecs amb les lectures o qualsevol altre objecte o paper.

4.2. El cistell de la col·lecta no es passarà durant l’ofertori, sinó que s’oferirà a la sortida de la missa, seguint els criteris de seguretat assenyalats.

4.3. El calze, la patena i els copons restaran coberts amb la pal·lia durant la pregària eucarística.

4.4. El sacerdot celebrant desinfectarà les seves mans abans de l’oració sobre les ofrenes, i els altres ministres de la comunió ho faran abans de distribuir-la, i també en acabar la distribució.

4.5. Se suprimirà la invitació a la salutació de la pau (ja que és facultativa).

4.6. El diàleg individual de la comunió (V. “El Cos de Crist”. R. “Amén”), es pronunciarà de forma col·lectiva després de la resposta “Senyor no sóc digne…”, i l’Eucaristia es distribuirà en silenci a cada fidel.

4.7. La comunió serà distribuïda exclusivament a la mà de cada fidel en totes les esglésies de l’Arxidiòcesi sense excepció, evitant tot contacte entre les mans del ministre i la mà del fidel que combregui, a una distància prudencial, i seguint la forma litúrgica vigent.

4.8. En el cas que el sacerdot que presideix fos persona d’edat avançada, s’abstindrà de distribuir la comunió i caldrà establir ministres extraordinaris de l’Eucaristia per a distribuir-la.

 1. A la sortida de la celebració

5.1. Caldrà preveure la sortida ordenada de l’església, tot evitant agrupacions de persones a la porta, a l’atri o al carrer.

5.2. Caldrà preveure igualment l’oportuna desinfecció del temple, els bancs, els objectes litúrgics, etc.

 1. Altres celebracions

6.1. Sagrament de la Penitència: per a la confessió individual, a més de les mesures generals, cal escollir un espai ampli i mantenir la distància necessària assegurant la confidencialitat. Tant el fidel com el confessor hauran de portar mascareta. En acabar, caldrà reiterar la higiene de mans i la neteja de les superfícies.

6.2. Baptisme: Ritu breu. Per a l’administració de l’aigua baptismal s’usarà un recipient al qual no retorni l’aigua utilitzada, evitant qualsevol tipus de contacte entre els qui es bategen. A les uncions es pot utilitzar un cotó o bastonet d’un sol ús, incinerant-lo en acabar la celebració. La presència de familiars i fidels haurà de complir les normes d’ocupació de l’espai.

6.3. Confirmació: S’ajornen les cerimònies d’administració de la Confirmació a partir del mes de setembre de 2020.  A la crismació es pot utilitzar un cotó o bastonet d’un sol ús, incinerant-lo en acabar la celebració. Caldrà observar la higiene de mans entre cada contacte, quan hi hagi diversos confirmands. La presència de familiars i fidels haurà de complir les normes d’ocupació de l’espai.

6.4. Matrimoni: Els anells i altres objectes han de ser manipulats exclusivament pels contraents. Caldrà mantenir la deguda prudència en la signatura dels contraents i els testimonis, així com en el lliurament de la documentació corresponent. La presència de familiars i fidels haurà de complir les normes d’ocupació de l’espai.

6.5. Unció de malalts: Ritu breu. En l’administració dels olis pot utilitzar-se un cotó o bastonet d’un sol ús, incinerant-lo en acabar la celebració. La presència de familiars i fidels haurà de complir les normes d’ocupació de l’espai. Els sacerdots molt grans o malalts no han d’administrar aquest sagrament a persones que poden estar infectades per coronavirus. En tot cas, cal que observin les indicacions de protecció indicades per les autoritats sanitàries corresponents.

6.6. Exèquies de difunts: Els funerals i les exèquies seguiran els mateixos criteris de la missa dominical, amb les mesures de seguretat vigents. La presència de familiars i fidels haurà de complir les normes d’ocupació de l’espai. Així mateix caldrà evitar el contacte físic en les mostres del condol. Els rectors de les parròquies procuraran, tant com sigui possible, facilitar la celebració de misses exequials per als qui han mort durant l’etapa de confinament i pels quals no s’han pogut dur a terme les celebracions religioses adients.

 1. Visites als temples per a la pregària o adoració del Santíssim

7.1. Se seguiran les pautes generals ofertes, evitant la concentració i assenyalant els llocs per a la pregària i l’adoració.

7.2. No estan permeses les visites turístiques a les esglésies i llocs de culte en les fases 1 i 2 de la desescalada.

 1. Ús de dependències parroquials per a reunions o sessions formatives

8.1. En la fase 2 les reunions en dependències parroquials seguiran les pautes previstes per a les reunions culturals previstes pel Ministeri de Sanitat, que consisteix en un màxim d’un terç de l’aforament en espais que el seu aforament habitual sigui de 50 persones, tot respectant la distància de seguretat i la utilització de mascaretes.

8.2. En la fase 3 l’aforament passarà a ser la meitat de l’aforament en espais d’un aforament habitual de 50 persones i d’un terç de l’aforament en espais d’un aforament habitual de 80 persones, en les mateixes condicions de distància i utilització de mascaretes.

 1. Inici i final de la vigència d’aquestes mesures

9.1. L’inici de l’aplicació d’aquestes mesures en el territori de l’Arxidiòcesi de Barcelona tindrà lloc en la data que fixi el Govern per tal que la fase 1 de la desescalada comenci a la província de Barcelona.

9.2. La data d’inici d’aplicació de la fase 1 i successives pot variar segons les disposicions de l’autoritat civil competent, i si calgués endarrerir-la, es comunicarà oportunament als rectors.

9.3. Les mesures restaran vigents fins que, després de valorar la situació i les disposicions de l’autoritat civil competent, es procedeixi a la seva derogació.

Ho decreta i signa l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera